2016 Yılında Çıkarılan 6736 Sayılı Beyan Edilmemiş Gelirler ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü

6736 Sayılı ve 2016 yılında çıkan vergi affı yasasında Beyan Edilmemiş Gelirler ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü

Devamını oku…2016 Yılında Çıkarılan 6736 Sayılı Beyan Edilmemiş Gelirler ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü

Matrah Artırımı Muhasebe Kaydı

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ve genel itibariyle vergi affı olarak da bilinen 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” yürürlüğü girmiş bulunmaktadır. Yazımızda bahsi geçen kanuna ilişkin matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzetilmesine ilişkin durum genel hatları ile ele alınacak olup bu süreçlere ilişkin örnek olaylar ile muhasebe kayıtları düzenlenecektir.

  1. Gelir Vergisi Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Matrah Artırımı Oranları Nedir, Muhasebe Kayıtları Nasıl Düzenlenmelidir?
Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Asgari Matrah Artırımı, Vergi Oranları ve Tutarları 
YılAsgari Matrah Artırım OranıAsgari Artırım Tutarı (TL)Vergi Oranıİndirimli Vergi Oranı 
Bilanço Usulünde Defter Tutan ve Serbest Meslek Erbapları içinİşletme hesabına göre defter tutanlar içinBasit Usul Vergiye Tabi OlanlarGMSİ’ye Tabi Olanlar
2013% 3518.095,0012.279,001.809,503.619,00%20%15
2014% 3019.155,0012.783,001.915,503.831,00%20%15
2015% 2520.344,0013.558,002.034,404.068,80%20%15
2016% 2021.636,0014.424,002.163,604.327,20%20%15
2017% 1524.525,0016.350,002.452,504.905,00%20%15
  1. Mükellefler indirimli vergi oranlarından artırımda bulunan yıl için beyannamenin kanuni süresinde verilmiş ve tahakkuk eden vergileri süresinde ödemiş olmaları şartıyla yararlanabilirler.
  2. Geliri basit usulde olan mükellefler için asgari matrah artırım tutarı bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için belirlenen tutarın 1/10’undan, geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için1/5’inden bunlar dışındakileri için iletme hesabına göre defter tutan mükelleflere ait tutarlardan az olamaz.

ÖRNEK -1

Bilanço usulüne göre defter tutan ve gelir vergisi mükellefiyeti bulunan Ahmet Bey’in 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllara ilişkin beyan etmiş olduğu matrah aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup mükellef Ahmet Bey ilgili bütün yıllara ilişkin matrah artırımında bulunacak olup ödenecek vergiyi 6 eşit taksitte ödeyecektir. Mükellef Ahmet Bey 2015 yıllında beyan etmiş olunan vergiyi kanuni süresinden sonra vermiş olduğundan dolayı bu yıl için % 20 diğer yıllar indirimli vergi oranından yararlanacaktır.

YılBeyan Edilen Matrah (TL)Artırım OranıArtırılan Matrah Tutarı (TL)Vergi OranıÖdenecek Vergi Miktarı (TL)
20130,00%3518.095,00 (*)%152.714,25
201415.000,00%3019.155,00 (**)%152.873,25
2015105.000,00%2526.250,00%205.250,00
20160,00%2021.636,00%153.245,40
2017228.000,00%1534.200,00%155.130,00
Toplam Ödenecek Vergi Miktarı19.212,90  

(*) İlgili yılda zarar beyan edilmiş olması neticesinde matrah oluşmamasından dolayı 2013 yılı için belirlenmiş olan bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş olan asgari matrah artırım tutarı 18.095,00-TL olarak hesaplanmıştır.

(**) İlgili yılda 15.000,00-TL matrah beyan edilmesine karşın 15.000,00-TL*0,30 = 4.500,00-TL’nin 2014 yılı bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için asgari matrah artırım tutarı 19.155,00-TL’den düşük olmasından ötürü asgari matrah artırım tutarı olarak 19.155,00-TL esas alınmıştır.

Mükellef Ahmet Bey 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılına ilişkin bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için matrah artırım tutarı sonucu toplam ödenecek vergi miktarı 19.212,90-TL’dir. Mükellef bu tutarı 6 eşit taksitte ödeyecektir.

Hesaplanan tutar 6 eşit taksitte ödenmesi neticesinde 19.212,90*1,045 =20.077,48 olup. 20.077,48-TL taksit miktarı olan 6 eşit taksite bölünecek olup taksit süreleri ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. Taksitler aşağıdaki tablodaki şekildedir;

Taksit NoÖdeme TarihiAylık Taksit
131.08.20183.346,24
231.10.20183.346,24
331.12.20183.346,25
428.02.20193.346,25
530.04.20193.346,25
630.06.20193.346,25
Toplam20.077,48

a. Tahakkuka İlişkin Kayıt

—————————————–/   /   —————————-  
689 Diğer Ol. Gid. ve Zarar       3.446,24 
 05. KKEG   
180.01. Gelecek Aylara Ait Giderler 6.892,49 
180.02. Gelecek Aylara Ait Giderler 3.446,25 
180.03. Gelecek Aylara Ait Giderler 6.892,50 
 368.Vad.Geç.Ert.Tak.Ver.ve DiğerYas.Yük.  
  01.Gelir Ver. Matr. Artımı 3.446,24
  02.Gelir Ver. Matr. Artımı 6.892,49
  03.Gelir Ver. Matr. Artımı 3.446,25
  04.Gelir Ver. Matr. Artımı 6.892,50
—————————————-————————————-  
——————————————   / /  ———————————-  
368.01.Gelir Ver. Matr. Artımı   3.446,24 
    102 Bankalar 3.446,24
——————————————-————————————-  
      

b. Taksit Ödemesine İlişkin Kayıt

——————————————   //   ———————————  
689 Diğer Ol. Gid. ve Zarar         6.892,49 
 180.01.Gelecek Ay. Ait Gider. 6.892,49
———————————————————————————-  
——————————————-   // ————————————  
368.02.Gelir Ver. Matr. Artımı   6.892,49 
 102 Bankalar 6.892,49
———————————————————————————-  

NOT – 1; Artırımında bulunulan yıllara ilişkin 2018 yılına devreden zararların % 50’si, 2018 ve izleyen yıllar ait kârlardan mahsup edilebilecektir.

  1. Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Matrah Artırımı Oranları Nedir, Muhasebe Kayıtları Nasıl Düzenlenmelidir?
Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Asgari Matrah Artırımı, Vergi Oranları ve Tutarları 
YılAsgari Matrah Artırım OranıAsgari Artırım Tutarı(TL)Vergi oranıİndirimli Vergi oranı 
2013% 3536.190,00%20%15
2014% 3038.323,00%20%15
2015% 2540.701,00%20%15
2016% 2043.260,00%20%15
2017% 1549.037,00%20%15

ÖRNEK -2

Kurumlar vergisi mükellefi ABC San. Tic. A.Ş. yıllara ilişkin beyan etmiş olduğu matrah aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup şirket 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin matrah artırımında bulunacak olup ödenecek vergiyi tek seferde ödeyecektir. Şirket beyannamelerini ve ödemelerini zamanında yapmış olduğundan ötürü indirimli vergi oranından yararlanacaktır.

 YılBeyan Edilen Matrah (TL)Artırım OranıArtırılan Matrah Tutarı (TL)Vergi OranıÖdenecek Vergi Miktarı (TL)
20140,00%3038.323,00(*)%155.748,45
2015250.000,00%2562.500,00%159.375,00
201650.000,00%2043.260,00(**)%156.489,00
Toplam Ödenecek Vergi Miktarı21.612,45

(*) İlgili yılda zarar beyan edilmiş olması neticesinde matrah oluşmamasından dolayı 2014 yılı için belirlenmiş olan kurumlar vergisi mükellefleri için belirlenmiş olan asgari matrah artırım tutarı 38.323,00-TL olarak hesaplanmıştır.

(**) İlgili yılda 50.000,00-TL matrah beyan edilmesine karşın 50.000,00-TL*0,20 = 10.000,00-TL’nin 2016 yılı kurumlar vergisi mükellefleri için asgari matrah artırım tutarı 43.260,00-TL’den düşük olmasından ötürü asgari matrah artırım tutarı olarak 43.260,00-TL esas alınmıştır.

ABC San. Tic. A.Ş. 2014, 2015, 2016 yılına ilişkin bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için matrah artırım tutarı sonucu toplam ödenecek vergi miktarı 21.612,45-TL’dir. Mükellef bu tutarı tek seferde ödeyecektir.

——————————————-/   /   ——————————————-  
689 Diğer Ol. Gid. ve Zarar 21.612,45 
      05. KKEG   
 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 21.612,45
       04. Kurumlar Ver. Matr. Art.  
——————————————-————————————————-  
——————————————   / /  ———————————————-  
360.04.Kurumlar Ver. Matr. Art. 21.612,45 
 102 Bankalar 21.612,45
———————————————————————————-  
  1. Katma Değer Vergisi (KDV)  İçin Matrah Artırımı Oranları Nedir, Muhasebe Kayıtları Nasıl Düzenlenmelidir?
Katma Değer Vergisi Matrah Artırımı Oranları
YılOran
2013% 3,5
2014% 3
2015% 2,5
2016% 2
2017% 1,5

ÖRNEK -3

XYZ San. Tic. A.Ş. 2014 yıllına ilişkin sadece iki vergilendirme döneminde ait katma değer vergisini beyannamesi etmiş, 2015 yılında ise yalnız 7 vergilendirme dönemine ait KDV Beyannamesini beyan etmiştir. Mükellef her iki yıla ilişkin katma değer vergisi matrah artırımında bulunacak olup ilgili yıllara ilişkin tablo aşağıdaki şekildedir;

2014 Yılı    Hesaplanan KDV (TL) 2015 Yılı     Hesaplanan KDV (TL)
Ocak25.000,00 Ocak18.000,00
Şubat0,00 Şubat35.000,00
Mart0,00 Mart32.000,00
Nisan0,00 Nisan10.000,00
Mayıs0,00 Mayıs0,00
Haziran10.000,00 Haziran16.000,00
Temmuz0,00 Temmuz14.000,00
Ağustos0,00 Ağustos0,00
Eylül0,00 Eylül50.000,00
Ekim0,00 Ekim0,00
Kasım0,00 Kasım0,00
Aralık0,00 Aralık0,00
Toplam35.000,00 Toplam175.000,00

2014 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak sadece 2 beyanname bildirilmiş olması neticesinde mükellef 2014 yılı kurumlar vergisi mükellefleri için belirlenmiş olan asgari matrah artırım tutarı oranında artırım da bulunmuş dolayısıyla matrah 2014 yılı için belirlenen 38.323,00-TL tutarında arttırılacak ve bu tutar üzerinden 38.323,00*%18 = 6.898,14-TL hesaplanmalıdır.

2015 yılına ilişkin olarak 3 dönemden fazla beyanname verilmiş verilen beyannamelere ilişkin toplam matrah beyan edilen ay sayısına bölünerek 12 aya tamamlanacaktır. Dolayısıyla mükellef 175.000,00/7= 25.000,00-TL olarak hesaplanacak, bu tutar 25.000,00*12=300.000,00-TL olarak 1 yıla tamamlanacaktır. 2015 yılı için ise artırımda tutarı 300.000*%2,5=7.500,00-TL’dir.

——————————————-/   /   ——————————————–  
689 Diğer Ol. Gid. ve Zarar 14.398,14 
      05.KKEG   
 360. Ödenecek Vergi ve Fonlar 14.398,14
  05 KDV. Matr. Art.  
——————————————-     ———————————————–  
——————————————   / /  ————————————————  
360.05.KDV. Matr. Art. 14.398,14 
 102 Bankalar 14.398,14
———————————————      ———————————————-  
     
  1. İşletme Bünyesinde Bulunduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Mallara İlişkin Özellikli Durumlar Nedir, Yapılması Gereken Muhasebe Kayıtları Ne Şekildedir?
TürüKayda Alınacak DeğerSorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDVKDV İndirimiBeyan ve Ödeme Zamanı
EmtiaRayiç bedelGenel orana tabi ise  %10İndirimli orana tabi ise oranın YarısıBeyan edilen ve Ödenen KDV İndirim Konusu Yapılır31.08.2018 tarihine kadar 2 No.lu KDV Beyannamesi ve eki Envanter Listesiyle verilecek ve vergisi aynı sürede ödenecektir.
MakineTeçhizat DemirbaşRayiç bedelGenel orana tabi ise  %10İndirimli orana tabi ise oranın YarısıBeyan edilen ve Ödenen KDV İndirim Konusu Yapılmaz31.08.2018 tarihine kadar 2 No.lu KDV Beyannamesi ve eki Envanter Listesiyle verilecek ve vergisi aynı sürede ödenecektir.

ÖRNEK -4

Tül perdelerin imal edilmesi işi ile iştigal eden ABC TÜL Perde San. Tic. A.Ş.’nin stoklarında mevcut bulunan fakat işletme kayıtlarında mevcut olmayan hammaddelere ilişkin oluşturulan ve indirimli orana tabi KDV’si bulunan malların mükellef kurumca belirlenen değeri 450.0000-TL’dir. Mükellefi kurumun bildirimde bulunmuş olduğu stok affına ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekildedir;

a. Tahakkuka İlişkin Kayıt

—————————————/   /   ——————————————–  
150 İlk Madde ve Malzeme 450.000,00 
191 İndirilecek KDV(*) 18.000,00 
 525 Kayda Alınan Emtia  450.000,00
  01. 7143 Say. Kanun Kayda Alınan Emtia  
 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 18.000,00
  06. Kayda Alın. Emtia İçin Öden. KDV  
————————————————————————————–  

(*) Kayda alınan emtia tül perde olması neticesinde indirimli KDV oranına tabidir. Dolayısıyla emtia için hesaplanan KDV oranın yarısı (%4) olarak hesaplanacaktır.

b. Ödemeye İlişkin Kayıt

—————————————————/  /   ————————————–  
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 18.000,00 
 06. Kayda Alın. Emtia İçin Öden. KDV   
  102 Bankalar  18.000,00
————————————————–—————————————–  

 ÖRNEK -5

ABC San. Tic. A.Ş.’nin işletme bünyesinde bulunan fakat işletmenin envanter listesinde görünmeyen demirbaşın kayda alınacak rayiç bedeli 500.000,00-TL’dir. Yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki şekildedir;

a. Tahakkuka İlişkin Kayıt

—————————————/   /   ——————————————–  
255 Demirbaşlar 500.000,00 
 15. Kayda Alınan Demirbaş   
689 Diğer Ol. Gid. ve Zarar.(*) 50.000,00 
 05. KKEG   
 526 Kayda Alınan Demirbaş 500.000,00
  01. 7143 Say. Kan. Kay. Alınan Demirbaş  
 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 50.000,00
  07. Kayda Alın. Demir. İçin Öden. KDV  
————————————————————————————–  
       

(*) Kayda alınan demirbaşa ait KDV indirim konusu yapılamaz.

            b. Ödemeye İlişkin Kayıt

—————————————————/  /   ————————————–  
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 50.000,00 
 07. Kayda Alın. Demir. İçin Öden. KDV   
  102 Bankalar  50.000,00
————————————————–—————————————–  

NOT – 2; İlgili bildirim işlemi, BA formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

  1. İşletme Kayıtlarında Bulunduğu Halde işletme Bünyesinde Yer Almayan Stoklara İlişkin Özellikli Durumlar Nedir, Yapılması Gereken Muhasebe Kayıtları Ne Şekildedir?
TürüKayda Alınacak DeğerÖdenecek KDVKDVBeyan ve Ödeme Zamanı
EmtiaMaliyet + KarEmtianın tabi olduğu KDV oranıHer türlü vergisel yükümlülük yerine getirilir. (Fatura Düzenlenir)31.08.2018 tarihine kadar Düzeltme yapılacak,VD ye bildirim yok. Ödenecek KDV’nin ilk taksiti 31.08.2018 tarihinde ikincisi 31.10.2018 tarihinde, üçüncüsü 31.12.2018 tarihinde olmak üzere 3 taksit halinde ödenecektir.
Eczaneler (emtia)Maliyet%4Beyan edilen ve Ödenen KDV İndirim Konusu Yapılmaz31.08.2018 tarihine kadar 2 No.lu KDV Beyannamesi verilecek ve vergisi aynı sürede ödenecektir.

ÖRNEK -6

 % 20 kar ile demir çelik alım-satım faaliyeti konusunda iştigal eden ABC Demir San.ve Tic. A.Ş.’nin işletme kayıtlarında var olduğu halde işletme bünyesinde bulunmayan ve maliyet değeri 250.000,00-TL olan emtia için yapılacak düzenleme ile gerçek duruma uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki şekildedir;

(250.000 *0,20)+250.000 = 300.000,00-TL (Malın %20 kar ile satış rakamı)

300.000*0,18= 54.000,00-TL (Hesaplanan KDV)

a. Tahakkuka İlişkin Kayıt

—————————————/   /   ——————————————–  
(*) İşletmede Bulunmayan Stok 354.000,00 
 600 Yurt İçi Satışlar 300.000,00
  08. 7143 Say. Kan. Kap. Stok Affı  
 391 Hesaplanan KDV (**)  
  06. 7143 Say. Kan. Kap. Stok Affı-1 18.000,00
  07. 7143 Say. Kan. Kap. Stok Affı-2 18.000,00
  08. 7143 Say. Kan. Kap. Stok Affı-3 18.000,00
————————————————————————————–  

(*) Aktif hesapta meydana gelen artış mükellefçe gereceğe uygun bir şekilde tespit edilmeli ve uygun hesapta aktifleştirilmelidir.  Fakat nedeni bulunamayan bir artış ise 689 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hs. değerlendirilmesi gerekmektedir.

(**) Ödenecek KDV ilgili Kanunda belirlenmiş tarihlerde 3 eşit taksit halinde ödenecektir.

b. Satılan Malın Maliyetine İlişkin Kayıt

——————————————–  /    /     ———————————  
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti 250.000,00 
  153 Ticari Mallar  250.000,00
————————————————–—————————————–  
     

c. Ödemeye İlişkin Kayıt

———————————————–    /     /      ———————————  
391 Hesaplanan KDV 18.000,00 
 06. 7143 Say. Kan. Kap. Stok Affı-1   
  102 Bankalar  18.000,00
————————————————–—————————————–  

NOT – 3; İlgili bildirim işlemi, BS formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

  1. İşletme Kayıtlarında Bulunduğu Halde İşletme Bünyesinde Yer Almayan Kasa ve Ortaklardan Alacaklara İlişkin Özellikli Durumlar Nedir, Yapılması Gereken Muhasebe Kayıtları Ne Şekildedir?
TürüDefter KayıtlarındaİşletmedeVergilemeye Esas TutarVergisel YükümlülükBeyan ve Ödeme Zamanı
Kasa HesabıVarYokKayıtlı Tutar%331.08.2018 tarihine kadar beyan edilecek ve vergisi aynı süre içinde ödenecektir.
Ortaklar Cari Hesabıİşletmenin Esas Faaliyetleri Dışındaki İşlemler Nedeniyle Oluşan Tutarlar (Fiktif Değerler Olarak Değerlendirilmektedir)(Ortaklara Borçlar – Ortaklardan Alacaklar)%3

Kasa ve ortaklardan alacaklara ait tutarların düzetilmesi işlemi sadece bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için geçerli olup 31.12.2017 tarihi bilanço üzerindeki bakiyeler itibariyle karşılaştırma yapılıp beyan edilecektir.

ÖRNEK -7

ABC San. ve Tic. A.Ş.’nin 31.12.2017 tarihi itibariyle bilanço üzerinde Kasa ve Ortaklar cari hesaplarına ilişkin bilgiler aşağıdaki şekilde olup 31.08.2018 tarihi itibariyle ilgili tutar miktarları değişmemiştir.

31.12.2017 Tarihi İtibariyle ABC San. ve Tic. A.Ş. Bilançosu
HesaplarTutarlar (TL)Vergilendirme TutarıÖdenecek Vergi
100 Kasa Hesabı400.000,00400.000*0,0312.000,00
131 Ortaklardan Alacaklar1.250.000,00(1.250.000+80.000) –(150.000+50.000) = 1.130,000*0,0333.900,00
231 Ortaklardan Alacaklar80.000,00
331 Ortaklara Borçlar150.000,00
431 Ortaklara Borçlar50.000,00

a. Tahakkuka İlişkin Kayıt

—————————————/   /  ———————————————-  
689 Diğer Ol. Gid. ve Zarar.(*) 1.530.000,00 
 .05 KKEG   
331 Ortaklara Borçlar 150.000,00 
431 Ortaklara Borçlar 50.000,00 
 100 Kasa Hesabı 400.000,00
 131 Ortaklardan Alacaklar 1.250,000,00
 231 Ortaklardan Alacaklar 80.000,00
——————————————————————————————–  
————————————–  /      /  —————————————  
689 Diğer Ol. Gid. ve Zarar.(*) 45.900,00 
 .05 KKEG   
  360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 45.900,00
   08. Kasa ve Ort. Düzeltme Ver.  
————————————————–—————————————–  
          

(*) Mükellefler, rasyolarında oluşabilecek bozulmalara karşın 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hs yerine 296 Aktif Geçiçi Hesabı tercih edebilirler.

b. Ödemeye İlişkin Kayıt

———————————————–    /    /     ———————————  
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 45.900,00 
 08. Kasa ve Ort. Düzeltme Ver.   
  102 Bankalar  45.900,00
————————————————–—————————————–  

Kaynak: Muhasebetr.com

Matrah Artırımı Nedir?

Matrah artırımı, en kısa ifadeyle, vergi mükellefi olan ya da olmaya kişilerin, ilgili geçmiş yıllarda matrah oranlarını artıran kişilerin bu yıllar ile ilgili vergi cezası almayacaklarını kanunla garantiyelen, bu yıllarla ilgili inceleme başlatılmayacağını mükellefle hemfikir olunan bir uzlaşmadır.

Yıllarda düzgün beyanname verdim, yine de Matrah Arttırımı yapmalı mıyım?

Vergi incelemeleri, defterler ne kadar düzgün tutulursa tutulsun, beyannameler eksiksiz de verilse, ufak tefek ceza unsuru olabilecek noktalar bulunabiliniyor. Dolayısıyla içini tamamen ferah tutmak isteyen mükellefler matrah artırımı yaparak incelemeden kurtuluyor. Tabi bunun için ufak bir tutar ödemek zorundasınız.

12 Haziran 2020 Nedim Türkmen Vergi Affı Yorumu

Vergi uzmanı olan Nedim Türkmen; 12 Haziran 2020 tarihinde Bloomberg HT’ye 2020 yılında çıkması muhtemel olan vergi affı ve vergi yapılandırması ile ilgili yorumda bulunmuştur.

Yukarıdaki linke tıklayarak ilgili videoya ulaşabilirsiniz.

SGK Yapılandırması 2020 Yılında Çıkacak mı?

2020 yılında ekonomik zorluklardan dolayı, kapsamlı bir yapılandırma beklenmektedir. Vergi affı 2020 yılında çıkacak mı yazımızda köşe yazarlarının yayılandığı makalelere göre bunun çıkması olası.

Aynı zamanda 2018’deki gibi kapsamlı bir yapılandırma olursa SGK borçlarının (anapara kalacak şekilde) gecikme zamları ve faizleriyle silinmesi ve borçların taksitler halinde yapılandırılması söz konusu olabilecektir.

2018 Yılında SGK yapılandırması nasıl olmuştu?

18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlara ödeme kolaylığı getirilmiş, SGK’nın 2018-19 sayılı Genelgesi ile de borç yapılandırmasının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştı.

Bu defa, 28.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7159 sayılı Kanunla 7143 sayılı Kanuna Geçici 2. Maddeyle;

7143 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmış, fakat Kanun hükümlerine göre ödeme yapmayarak Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara, borçlarını ödemede ve Kanundan yararlanmada yeni bir imkan sağlanmıştır.

SGK’nın 11.01.2019 tarihli ve 2019-01 sayılı Genelgesiyle Geçici 2. Maddeye ilişikin uygulama usul ve esasları açıklanmıştır.

SGK’nın 2019-01 Sayılı Genelgesine göre:

1- Geçici 2. Madde hükümlerinden faydalanmak için daha önce 7143 sayılı Kanun uyarınca 27/8/2018 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunmuş olması gerekmektedir.

2- 7143 sayılı Kanun kapsamında 27/8/2018 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunmuş, ancak geçici 2. Madde’nin yürürlük tarihi olan 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek veya eksik ödeyerek Kanunu ihlal etmiş olan borçluların, borçlarını geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir.

3-31.03.2018 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ve ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarından:

  • 27/8/2018 tarihine kadar işverene tebliğ edilmiş olması durumunda 281.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları ödemeyerek veya eksik ödeyerek Kanunu ihlal etmiş olan borçluların, borçlarını geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir.
  • 27/8/2018 tarihinden sonra tabliğ edilmiş olması halinde, peşin ödeme veya taksitle ödeme taahhüdünde bulunmuş olanların da Kanun da belirtildiği şekilde ödeme yapmaları halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanamaya devam edebileceklerdir.

4- Primlerini kendi ödeyen sigortalılardan borç yapılandırma şartlarını ihlal edenlerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine geçici 2. Madde kapsamında yararlanmak için talepte bulunmaları şartıyla genelge hükümlerinden faydalanabileceklerdir.

5- 7143 sayılı Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

6- Cari ay prim borçlarına ilişkin kontroller yönüyle, 2018/ Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı prim borçlarından ihlale neden olanların 28/2/2019 tarihine kadar gecikme zammı ile birlikte tam olarak ödenmesi halinde, 2018 yılı için cari dönem ihlali olarak değerlendirme yapılmayacaktır.

Söz konusu Genelge Metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Affı 2020 Yılında Çıkacak mı?

En son kapsamlı bir vergi affı 2018 yılında çıkarılmıştı. Özellikle Covid 19 sürecinden sonra uzun süre iş yapamayan esnaf ve kurumlar vergilerini ödemede ciddi anlamda sorun yaşamaktadır.

Ozan Bingöl 21 Şubat 2020’de yayınladığı bu yazıda, vergi affı beklediğini söylemiştir.

Aynı zamanda Vergi uzmanı Nedim Türkmen de 29 Nisan 2020 yılında yazdığı bir yazıda ekonomik sıkıntılar nedeniyle yapılandırmanın şart olduğunu dile getirmiştir.

Twitter’da bir çok hesap da vergi affı ile ilgili yakında bir kanun tasarısının meclise sunulacağı ile bilgiler paylaşmakta. Bunların doğruluğu tartışılır ancak, şu anda Türkiye’nin eski vergi aflarına oranla 2020 yılında daha fazla ihtiyaç olduğu aşikardır.

Borsagundem.com’un sitesinde Ekrem Öncü’nün kaleme aldığı bir yazıda da bu konu dile getirilmiştir. Hatta yorumlara baktığımız zaman vatandaşın bu konuda ne kadar sorun yaşadığı da yorumlardan çok net bir şekil de anlaşılmaktadır.

Sn. Bakanımız her ne kadar af yok dese de, önceki yapılandırmalar gibi bir yapılandırma söz konusu olacak gibi görünmekte. Umarız devletimiz, vatandaşımızın sorunun çözecek kapsamda bir yapılandırma ile müjdeyi yakın zamanda verir.