Motorlu Taşıtlar Vergisi Yapılandırma ve Affı

Motorlu taşıtlar vergisi MTV borçlarının faizleri ve gecikme zamları, vatandaşa zor zamanlar yaşatabiliyor. Özellikle sonra öderim mantığı ile yapılan hareketlerde yıllarca ödenmemiş borçlar vatandaşın sırtında ciddi bir yük olarak karşıya çıkıyor.

Genelde bilinenin aksine, Motorlu taşıtlar vergisine olası bir vergi affı çıkması sonrası borcun aslının silinmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ancak, gecikme zammı ve faizinin silinmesi, kalan ana para motorlu taşıtlar vergisinin yapılandırılması ve eşit 18 aya kadar taksitlere bölünmesi imkanı veriliyor. Dolayısıyla ana para silinecek veya af gelerek bu borç tamamen ortadan kalacak şeklindeki algılar yanlıştır.

Faizin ve gecikme zammının silinmesi de büyük bir kolaylıktır.

Matrah Artırımının Kapsamı

I. Matrah ve vergi artırımının kapsamı

7143 Sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen hükümleri kapsamında;

a. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) vergiye esas alınan matrahlarını Kanun’da yer alan oranlarda artırmaları durumunda,

b. Katma değer vergisi mükelleflerinin 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak, her bir vergilendirme dönemine ait verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden Kanun’da yer alan oranlara göre belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak beyan etmeleri durumunda,

c. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. ve 30. maddeleri kapsamında yapılan bazı ödemeler (ücret, serbest meslek, kira, yıllara sari inşaat ve onarım işleri, çiftçiler ile vergiden muaf esnaftan yapılan mal ve hizmet alımları) üzerinden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak, her bir vergilendirme dönemine ait verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) muhtasar beyannamelerinde yer alan bu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden Kanun’da yer alan oranlarda hesaplanacak vergiyi beyan etmeleri durumunda,

Devamını oku…Matrah Artırımının Kapsamı

Matrah Artırımı Zarar Mahsubu

7143 Sayılı Kanun uyarınca, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararlarının % 50’si, 2018 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilemeyecektir.

7143 Sayılı Kanun uyarınca matrah artırımında bulunmaya karar veren mükelleflerin Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen 3. ayın sonuna (31 Ağustos 2018, Cuma akşamına) kadar bu artırımı yapmaları gerekmektedir.

Ancak önceki yıllar için (2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017) verilmiş olan beyannamelerde gerçekleştirilen geçmiş yıl zararı mahsuplarına ilişkin olarak herhangi bir düzeltme yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Devamını oku…Matrah Artırımı Zarar Mahsubu

Trafik Para Cezaları Yapılandırmalara ve Vergi Aflarına Dahil Midir?

Geçmişte ödenmemiş trafik cezası borçlarının faizleri gecikme faiz ve gecikme zamları alınmayarak bunların yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi üzerinden tutar hesaplaması yapılacaktır. Yani örneğin gelmiş yıllarda (2018 ve 2016 ve öncesinde) çıkan 7143 sayılı ve 6736 sayılı kanunda, ilgili trafik cezalarının sadece faizleri, gecikme faizleri ve zamları silinmiş ve size yazılan cezanın ana parasının yapılandırılması yapılmıştır.

Yani ana tutar olan cezanın silinmesi algısı yanlıştır. Ceza tamamen silinmemektedir.
Kısacası trafik para cezaları vergi affı ve yapılandırma kapsamında girmekte, bu kapsamda yapılandırılabilmektedir.